تبلیغات اینستاگرامی در حالت تبلیغات استوری اینستاگرام و تبلیغات در پیج های پربازدید به صورت ساعتی قابل انجام است شما می توانید با توجه به نیاز خود یک یا چند مورد از پکیج تبلیغات اینستاگرام را سفارش دهید

  • زمان شروع تبلیغات اینستاگرامی  ، 48 ساعت بعد از ثبت سفارش می باشد
  • روز های 5 شنبه و جمعه تبلیغات در اینستاگرام انجام نمی شود .
  • در صورت انصراف از تبلیغ بعد از ثبت سفارش و قبل از شروع تبلیغ 20% از مبلغ پرداختی کسر خواهد شد.
  • بنر تبلیغاتی شما از طرف بخش پشتیبانی دریافت خواهد شد و نیازی به پیگیری از جانب شما نمی باشد